Østre havn

I forbindelsen med utarbeidelse av planprogram til områdeplanen for Østre havn i Stavanger sentrum, har Mad arkitekter utarbeidet volumstudier i tråd med Sentrumsplanen, samt studier for en framtidig havnepromenade i oppstartfasen.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger utvikling KF
Samarbeidspartner:

Volumstudien som ble utarbeidet som en kvalitetssikring for bestemmelsene i Sentrumsplanen, og i hvorvidt angitt utnyttelse i Sentrumsplanen kan oppnås. Volumstudien ble studert i 2 alternativer 40/60% bolig/næring og 60/40% bolig/næring. Samlet sett kan utnyttelsen variere fra 123 566 til 137 601m2 BRA. Tallene som ble vurdert er lavere enn glideskalaen pga. hensyn til kotehøyder, feltavgrensning, havnepromenade og hensyn til bokvalitet. Summen som er angitt for Østre havn i Sentrumsplanen på 115 000m2 kan derimot enkelt oppnås. Økt andel fra 40 til 60% næring gir noe økt areal, men ikke i den graden glideskalaen angir.

Ved siden av ny bebyggelse med sine funksjoner, blir havnepromenaden et viktig uteareal både i forhold til havnedrift og potensielle attraktive uterom. Det ble utført en behovsanalyse som illustrerer den nødvendige logistikken og mobiliteten samtidig som kaiene og kai-kantene utformes som attraktive byrom med blågrønne kvaliteter i den framtidige prosessen. Analysene og illustrasjonsmateriale viser potensiale i ulike alternativer og danner grunnlag for kriterier. Analyse av høydeforskjeller, både gjennom krav for båter, flomsikkerhet, eksisterende høyder på gateplan og hensyn til universell utforming ble undersøkt. Faktorer som gode trafikale løsninger for sjøtrafikk med sin logistikk, personbil- og kollektivtrafikk og myke trafikanter ble undersøkt for hele Østre havn. Det ble gitt anbefalinger og kriterier for videre utvikling i de kommende prosessene. Arealet for bilfergen ved Margarinlinjen ble vist i 2 alternativer.

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Østre havn

I forbindelsen med utarbeidelse av planprogram til områdeplanen for Østre havn i Stavanger sentrum, har Mad arkitekter utarbeidet volumstudier i tråd med Sentrumsplanen, samt studier for en framtidig havnepromenade i oppstartfasen.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Material:
Oppdragsgiver:
Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger utvikling KF
Samarbeidspartner:

Info

Kontaktperson
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team
Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner

Østre havn

I forbindelsen med utarbeidelse av planprogram til områdeplanen for Østre havn i Stavanger sentrum, har Mad arkitekter utarbeidet volumstudier i tråd med Sentrumsplanen, samt studier for en framtidig havnepromenade i oppstartfasen.

Volumstudien som ble utarbeidet som en kvalitetssikring for bestemmelsene i Sentrumsplanen, og i hvorvidt angitt utnyttelse i Sentrumsplanen kan oppnås. Volumstudien ble studert i 2 alternativer 40/60% bolig/næring og 60/40% bolig/næring. Samlet sett kan utnyttelsen variere fra 123 566 til 137 601m2 BRA. Tallene som ble vurdert er lavere enn glideskalaen pga. hensyn til kotehøyder, feltavgrensning, havnepromenade og hensyn til bokvalitet. Summen som er angitt for Østre havn i Sentrumsplanen på 115 000m2 kan derimot enkelt oppnås. Økt andel fra 40 til 60% næring gir noe økt areal, men ikke i den graden glideskalaen angir.

Ved siden av ny bebyggelse med sine funksjoner, blir havnepromenaden et viktig uteareal både i forhold til havnedrift og potensielle attraktive uterom. Det ble utført en behovsanalyse som illustrerer den nødvendige logistikken og mobiliteten samtidig som kaiene og kai-kantene utformes som attraktive byrom med blågrønne kvaliteter i den framtidige prosessen. Analysene og illustrasjonsmateriale viser potensiale i ulike alternativer og danner grunnlag for kriterier. Analyse av høydeforskjeller, både gjennom krav for båter, flomsikkerhet, eksisterende høyder på gateplan og hensyn til universell utforming ble undersøkt. Faktorer som gode trafikale løsninger for sjøtrafikk med sin logistikk, personbil- og kollektivtrafikk og myke trafikanter ble undersøkt for hele Østre havn. Det ble gitt anbefalinger og kriterier for videre utvikling i de kommende prosessene. Arealet for bilfergen ved Margarinlinjen ble vist i 2 alternativer.

Info

Prosjektleder
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger utvikling KF
Material:
Samarbeidspartner:
Next
Previous
No items found.

Østre havn

I forbindelsen med utarbeidelse av planprogram til områdeplanen for Østre havn i Stavanger sentrum, har Mad arkitekter utarbeidet volumstudier i tråd med Sentrumsplanen, samt studier for en framtidig havnepromenade i oppstartfasen.

Sted:
Stavanger
Areal
130 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger utvikling KF
Material:

Østre havn

I forbindelsen med utarbeidelse av planprogram til områdeplanen for Østre havn i Stavanger sentrum, har Mad arkitekter utarbeidet volumstudier i tråd med Sentrumsplanen, samt studier for en framtidig havnepromenade i oppstartfasen.

Volumstudien som ble utarbeidet som en kvalitetssikring for bestemmelsene i Sentrumsplanen, og i hvorvidt angitt utnyttelse i Sentrumsplanen kan oppnås. Volumstudien ble studert i 2 alternativer 40/60% bolig/næring og 60/40% bolig/næring. Samlet sett kan utnyttelsen variere fra 123 566 til 137 601m2 BRA. Tallene som ble vurdert er lavere enn glideskalaen pga. hensyn til kotehøyder, feltavgrensning, havnepromenade og hensyn til bokvalitet. Summen som er angitt for Østre havn i Sentrumsplanen på 115 000m2 kan derimot enkelt oppnås. Økt andel fra 40 til 60% næring gir noe økt areal, men ikke i den graden glideskalaen angir.

Ved siden av ny bebyggelse med sine funksjoner, blir havnepromenaden et viktig uteareal både i forhold til havnedrift og potensielle attraktive uterom. Det ble utført en behovsanalyse som illustrerer den nødvendige logistikken og mobiliteten samtidig som kaiene og kai-kantene utformes som attraktive byrom med blågrønne kvaliteter i den framtidige prosessen. Analysene og illustrasjonsmateriale viser potensiale i ulike alternativer og danner grunnlag for kriterier. Analyse av høydeforskjeller, både gjennom krav for båter, flomsikkerhet, eksisterende høyder på gateplan og hensyn til universell utforming ble undersøkt. Faktorer som gode trafikale løsninger for sjøtrafikk med sin logistikk, personbil- og kollektivtrafikk og myke trafikanter ble undersøkt for hele Østre havn. Det ble gitt anbefalinger og kriterier for videre utvikling i de kommende prosessene. Arealet for bilfergen ved Margarinlinjen ble vist i 2 alternativer.

Info

Kontaktperson:
Kirsten Welschemeyer
Arkitekt aknw, mnal & fagleder Stavanger / Bergen
Team:
Erik Aasberg Oma, Kirsten Welschemeyer
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Stavanger
Areal:
130 000 m² BRA
Status:
Ferdigstilt
Oppdragsgiver:
Stavangerregionen Havn IKS og Stavanger utvikling KF
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner: