Mad designer morgendagens forbilder

Vi er nyskapende, vi utfordrer konvensjoner og vi er alltid på byens side

Mad arkitekter har siden starten i 1997 hatt en jevn vekst, og vi teller nå over 115 dyktige medarbeidere. Mad er opptatt av at prosjektene våre skal være bærekraftige forbilder. Vi er nyskapende, vi utfordrer konvensjoner og vi er alltid på byens side. Mad forsøker alltid å snu problemer til muligheter. Vi foretrekker nøkterne prosesser og spektakulære bygg, ikke omvendt. Vi har en rik og differensiert prosjektportefølje, med oppdrag innenfor både byutvikling, planlegging, arkitektur i alle faser og skalaer, bevaring, gjenbruk/ombruk og transformasjon.

Mad har vunnet en rekke priser for sin arkitektur, blant annet Statens Byggeskikkpris, Oslo Bys Arkitekturpris, Arnstein Arneberg-prisen og 2 x Cityprisen.

Hvorfor velge Mad?

Å skape verdi gjennom arkitektur
Arkitektur og byutvikling har et enormt potensiale for å skape verdier. God arkitektur kan maksimere de økonomiske verdiene, men utøver også stor påvirkning på samfunnet ellers. Hvordan omgivelsene våre er utformet, har svært mye å si for f. eks. livskvalitet, tidsbruk, sikkerhet, klimavennlighet, samspill mellom mennesker, og uendelig mange andre ting.

Et godt eksempel på arkitektur som skaper verdi er Nygaardsplassen i Fredrikstad, som Mad har utformet i samarbeid med Cityplan AS. Et relativt beskjedent og lite prosjekt, som har vist seg å ha en enorm påvirkningskraft i byen. Folk i Fredrikstad har trykket det til sitt hjerte, og tatt i bruk kvartalet på en ny måte. Næringsaktører i området har fått et oppsving, eiendommene rundt prosjektet oppgraderes, folk er blitt mer stolte av byen sin, og ringvirkningene er store, både økonomisk og sosialt.

Et annet eksempel er Mads prosjekt for Entra og Media City Bergen, et stort rehabiliteringsprosjekt ferdigstilt i 2017, med en rekke konkurrerende mediebedrifter om brukergruppe. Visjonen om byen og publikum som en del av bygget, og synergieffekter mellom ulike bedrifter, har slått til over all forventning. Innovasjon i uformelle samtaler, forskning og utvikling i samarbeid mellom Universitetet i Bergen og kommersielle selskap, katalysatorvirkning for bymiljøet og bedrifter i nærheten, et stort antall start-ups og jevnlige, populære folkemøter i bygget er håndfaste beviser på at fremoverlent og fleksibel arkitektur kan ha stor betydning - både for kunnskapsformidling, byutvikling og fremtidens arbeidsplasser.

Våre fysiske omgivelser er enkle å forholde seg til, og her kan vi alltid samle inn data og etablere et faktagrunnlag som arbeidet vårt selvfølgelig baseres på.

Komplekse prosesser
Å utvikle gode prosjekter handler om å kombinere erfaring og innsikt med nyskaping. Å tenke dristig og annerledes, samtidig som man alltid vet hva som må ligge til grunn for bærekraftig prosjektutvikling - både økonomisk, miljømessig og sosialt. Arbeidsgrunnlaget vårt er alltid en kombinasjon av målbare og ikke målbare elementer. Våre fysiske omgivelser er enkle å forholde seg til, og her kan vi alltid samle inn data og etablere et faktagrunnlag som arbeidet vårt selvfølgelig baseres på.

Samtidig forholder vi oss alltid til reguleringsplaner, kommuneplaner, politiske retningslinjer, politisk styring, forskjellige motiver og holdninger fra ulike grupperinger, og flere andre forhold som til en viss grad medfører rom - og behov - for tolkning og individuell vurdering. I dette komplekse landskapet leverer vi alltid definerte og sporbare analyser, slik at oppdragsgiver alltid er oppdatert på viktige veivalg og milepæler. Slik utarbeider vi sammen et godt fundament for videre målsetninger, og slik skaper vi realistiske og gjennomførbare prosjekter.

Miljø og bærekraft
Mad ser på miljø og bærekraftige løsninger som en selvfølgelig og integrert del av vårt daglige arbeid. I mange tiår har det viktigste fokuset i norske krav til bærekraftig planlegging og bygging vært på energi og teknologi. Vi kjenner denne utviklingen godt og jobber selvsagt innen dette, men vi mener også det er viktig å løfte frem flere aspekter for å nå klimamålene.

Vi jobber mye med verdien av materialer, bestandighet, arealeffektivitet, og noe av det viktigste av alt; skjønnhet, kvalitet og fleksibilitet. Med høy kvalitet får arkitektur og landskapsrom lang levetid. Og den miljømessige gevinsten av å ta vare på og videreføre eksisterende bygg, kan nesten ikke overvurderes. CO2-utslipp reduseres i stor grad ved å unngå riving og nybygg med nye
materialer. Kvalitet og fleksibilitet er essensielt for bærekraftig
utvikling, både innenfor planlegging, landskap og bygg.
Å se konkrete muligheter i eksisterende bygg, og jobbe med tilpasning, oppgradering og omtenksom transformasjon, har vært, og er, viktige arbeidsområder for oss.

Å se konkrete muligheter i eksisterende bygg, og jobbe med tilpasning, oppgradering og omtenksom transformasjon, har vært, og er, viktige arbeidsområder for oss.

God utnyttelse av eksisterende bygg er også en av nøklene til å nå klimamålene.

Bevaring og transformasjon
Verneverdi representerer både muligheter og utfordringer, men vi mener at de fleste bygningsmiljøer blir rikere om man tar vare på eksisterende bygg og kvaliteter, og utvikler nye bygningsmiljøer med respekt for disse. God utnyttelse av eksisterende bygg er også en av nøklene til å nå klimamålene. Videre bruk i stedet for riving, sammen med god arealutnyttelse, kan gi kraftig reduserte CO2-utslipp. Stadig oftere dreier Mads prosjekter seg om eksisterende bygg eller bygningsmiljøer, som skal rehabiliteres eller transformeres. Transformasjonsprosesser kan gi unikt eierskap og prosjekter med gode historier og andre romlig kvaliteter enn nybygg, selv om bygningene ikke alltid har høy antikvarisk verdi.

Ombruk og gjenbruk
Materialkvalitet og ombruk er et annet viktig kunnskapsområde for Mad. Vi er ledende i Norge på ombruk og gjenbruk av bygningsmaterialer. Vi har flere pågående prosjekter der bygningselementer fra rivningsklare bygg, riveentreprenører og bruktmarked tas i bruk, i kommersiell skala. Dette er pilotprosjekter som bryter byggebransjens tradisjon innen ressursbruk og avfallsproduksjon, og styrer ressursene mot sirkulære prinsipper. Mads praktiske erfaring innen ombruk og gjenbruk vil være gull verdt for alle kommende samarbeid.

Medvirkning og brukerprosesser
Mad har bred erfaring med utvikling og ledelse av kompleksemedvirknings- og samskapingsprosesser, både med ulike brukergrupper, fagpersoner, og ulike typer leietakere og oppdragsgivere. Forankring og medvirkning er viktig som en del av en iterativ og kunnskapsbasert prosess, og for oss er sluttbrukerne alltid svært viktige når et prosjekt er i støpeskjeen. Vi har bred erfaring med kartlegging av behov, og omsetning i fysiske skisser ikontinuerlig dialog med ulike representanter. Vi tror de beste løsningenefinnes gjennom samarbeid!

Kunnskapsdeling og akademisk arbeid
Mad har hatt gode samarbeid med Arkitekthøyskolen i Oslo, Universitetet for Miljø- og Biovitenskap i Ås, Universitetet i Stavanger, Senter for Eiendomsfag, Oslo Metropolitan Area, Futurebuilt med flere.Vi kan bidra med cutting-edge kunnskap innen byutvikling og arkitektur, og deltar gjerne i kunnskapsdeling i ulike former. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre mer om hva vi kan bidra med!