Nyhavna

Nyhavna vil bli en annerledes og levende bydel, både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet tar utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og kulturhistorien, tilrettelegger for alternative boformer og selvbygging. På Nyhavna finnes stedstilpassede uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper og beboere fra både Nyhavna og resten av kommunen. Vannet tilgjengeliggjøres og Nyhavna får nye forbindelser til Trondheim sentrum.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Trondheim
Areal:
350000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Samarbeidspartner:
BOGL, Holt O’Brien

Mad arkitekter har utformet de offentlige rommene på Nyhavna. Området er i dag preget av aktiv havnedrift, de to store ubåtbunkerne Dora I og II fra 2. verdenskrig og vital kunst- og kulturproduksjon. Området skal over en 70-årsperiode transformeres til by, og integreres tettere med resten av Trondheim. Parallelloppdraget belyser forskjellige utviklingsmuligheter for de offentlige rommene, og er et viktig underlag til kommunens kvalitetsprogram for byrom. Det overordnede konseptet Mad har jobbet ut, i samarbeid med Holt O’ Brien og BOGL, baserer seg på tre prinsipper: Sømløs forbindelse med resten av byen. Nyhavna har idag få forbindelser til resten av Trondheim og oppleves som en adskilt del av byen. Ved å knytte seg på og forsterke eksisterende forbindelser, blir Nyhavna et gjennomfartsstrøk. Tilgjengeligegjøre vannkanten- En ny kaikant og en klimasluse tilpasser seg havstigning og danner flomvern for området, samtidig som det tillater innbyggerne en taktil opplevelse av vannet. Det tilrettelegges for et variert aktivitetstilbud langs vannet. En by for ulike interesser - En stor variasjon i typologi og tetthet danner 7 ulike bydeler på Nyhavna, der kulturhistorien benyttes aktivt for å danne særegne nabolag.

Trafikkløsningen

For at Nyhavna skal bli en integrert del av Trondheim, må området i mye større grad knytte seg på og oppleves som en integrert del av den allerede eksisterende byveven. Gode forbindelser på gående og syklendes premisser er en viktig suksessfaktor for den nye bydelen. Prosjektet tar derfor tak i alle forbindelser som møter Nyhavna og knytter dem på det nye gatenettet. Rundkjøringen på rv. 706 beslaglegger store arealer og skaper en barriere for fotgjengere som kommer fra Solsiden. Ved å skalere ned veianlegget forbi Nyhavna og fjerne rundkjøringen, blir det mulig å opprette et overgangsfelt for gående og syklende i samme plan. Slik gjenskapes den intuitive og logiske forbindelsen mellom Nyhavna og byen. En bonus er at dette frigjør verdifulle arealer til byutvikling.

Kaikanten

Kaikanten på Nyhavna har et stort, uforløst potensial. Avstanden til havnivået og tidevannsforskjellen vanskeliggjør kontakt med vannet. Samtidig stiller klimaendringene krav til fornuftige løsninger som sikrer god håndtering av overvann, økende havstigning, stormflo og ekstremnedbør. Langs Nidelva løses dette med en klimakant, som sikrer Nyhavna mot en vannstand på inntil 4 m. Klimakanten kan integreres som en tett del av bygningene langs Nidelva, fungere som et sittemøbel eller en naturlig avgrensning langs bebyggelsen. På nedsiden av klimakanten kan det skapes en variert gangsone, som vil kunne oversvømmes. Tilgjengeliggjøringen av kaikanten fortsetter hele veien rundt Nyhavna, og i indre havn påvirkes kaikanten av aktiviteten i de forskjellige nabolagene. Dette skaper en variert og annerledes tursti for hele Trondheims befolkning. En klimasluse muliggjør en lukking av hele indre havn, slik at vannstanden kan holdes konstant, både med tanke på tidevann og stormflo. Dette gjør at klimasikringen her kan legges lavere enn langs Nidelva, og gjøre kontakten med vannet enklere.

Bunkerhagen

By- og stedsutvikling handler om å ta i bruk eksisterende verdier og bygge videre på disse i samspill med nye funksjoner og bebyggelse. På Nyhavna er de historiske sporene fysisk tilstedeværende i form av to massive ubåtbunkere fra 2. verdenskrig. Dora I består av 3 meter tykke betongvegger, har en grunnflate på 15.000 m2 og rager 12 meter i høyden. Begge bunkerne står som landemerker på Nyhavna, og er identitetsskapende elementer for området. Vi benytter disse strategisk i utviklingen av Nyhavna, og ser på Dora I som grunnfjellet du kan klatre opp på. Dora II har en tørrdokk vi foreslår å benytte som utebasseng, både til dykketrening, stupekonkurranser og svømmeundervisning, da den er 10 meter dyp. I Dora II er det flere maritime virksomheter i dag som vi forsterker og bygger videre på med kajakkutleie, sauna og båtverksted. En ny gangforbindelse vil forbinde takene på Dora I og Dora II med hverandre og gir mulighet til å oppleve bunkerne fra en ny vinkel. I tilknytning til de to bunkerne, har vi valgt å legge et generøst uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper. Her finnes et street mecca for ungdom med skating, bmx og buldring, en scene som Circa Teater og NTNU dans kan benytte til oppsetninger, en frukthage og et lokalt fruktpresseri, et orangerie med urban dyrking og en cafe i tilknytning til lek for de mindre barna, nedtrapping mot vannet og ulike uteplasser med gode sol- og mikroklimatiske forhold.

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Astrid Humerfelt og Bengt Magnus Sjøberg Carlson
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Håndtere stigende havnivåer og overvann, byutvikling med gående og syklende i fokus, variasjon i boligtyper, urban dyrking, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
Dokumenter

Nyhavna

Nyhavna vil bli en annerledes og levende bydel, både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet tar utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og kulturhistorien, tilrettelegger for alternative boformer og selvbygging. På Nyhavna finnes stedstilpassede uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper og beboere fra både Nyhavna og resten av kommunen. Vannet tilgjengeliggjøres og Nyhavna får nye forbindelser til Trondheim sentrum.

Tema:
Urbanisme og byutvikling
Sted
Trondheim
Areal:
350000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Material:
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Samarbeidspartner:
BOGL, Holt O’Brien

Info

Kontaktperson
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team
Kurt Singstad, Astrid Humerfelt og Bengt Magnus Sjøberg Carlson
Miljøambisjoner
Håndtere stigende havnivåer og overvann, byutvikling med gående og syklende i fokus, variasjon i boligtyper, urban dyrking, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.

Nyhavna

Nyhavna vil bli en annerledes og levende bydel, både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet tar utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og kulturhistorien, tilrettelegger for alternative boformer og selvbygging. På Nyhavna finnes stedstilpassede uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper og beboere fra både Nyhavna og resten av kommunen. Vannet tilgjengeliggjøres og Nyhavna får nye forbindelser til Trondheim sentrum.

Mad arkitekter har utformet de offentlige rommene på Nyhavna. Området er i dag preget av aktiv havnedrift, de to store ubåtbunkerne Dora I og II fra 2. verdenskrig og vital kunst- og kulturproduksjon. Området skal over en 70-årsperiode transformeres til by, og integreres tettere med resten av Trondheim. Parallelloppdraget belyser forskjellige utviklingsmuligheter for de offentlige rommene, og er et viktig underlag til kommunens kvalitetsprogram for byrom. Det overordnede konseptet Mad har jobbet ut, i samarbeid med Holt O’ Brien og BOGL, baserer seg på tre prinsipper: Sømløs forbindelse med resten av byen. Nyhavna har idag få forbindelser til resten av Trondheim og oppleves som en adskilt del av byen. Ved å knytte seg på og forsterke eksisterende forbindelser, blir Nyhavna et gjennomfartsstrøk. Tilgjengeligegjøre vannkanten- En ny kaikant og en klimasluse tilpasser seg havstigning og danner flomvern for området, samtidig som det tillater innbyggerne en taktil opplevelse av vannet. Det tilrettelegges for et variert aktivitetstilbud langs vannet. En by for ulike interesser - En stor variasjon i typologi og tetthet danner 7 ulike bydeler på Nyhavna, der kulturhistorien benyttes aktivt for å danne særegne nabolag.

Info

Prosjektleder
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Astrid Humerfelt og Bengt Magnus Sjøberg Carlson
Miljøambisjoner:
Håndtere stigende havnivåer og overvann, byutvikling med gående og syklende i fokus, variasjon i boligtyper, urban dyrking, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Trondheim
Areal:
350000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Material:
Samarbeidspartner:
BOGL, Holt O’Brien
Next
Previous
No items found.

Nyhavna

Nyhavna vil bli en annerledes og levende bydel, både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet tar utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og kulturhistorien, tilrettelegger for alternative boformer og selvbygging. På Nyhavna finnes stedstilpassede uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper og beboere fra både Nyhavna og resten av kommunen. Vannet tilgjengeliggjøres og Nyhavna får nye forbindelser til Trondheim sentrum.

Sted:
Trondheim
Areal
350000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Material:

Nyhavna

Nyhavna vil bli en annerledes og levende bydel, både i norsk og internasjonal sammenheng. Prosjektet tar utgangspunkt i de stedlige kvalitetene og kulturhistorien, tilrettelegger for alternative boformer og selvbygging. På Nyhavna finnes stedstilpassede uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper og beboere fra både Nyhavna og resten av kommunen. Vannet tilgjengeliggjøres og Nyhavna får nye forbindelser til Trondheim sentrum.

Mad arkitekter har utformet de offentlige rommene på Nyhavna. Området er i dag preget av aktiv havnedrift, de to store ubåtbunkerne Dora I og II fra 2. verdenskrig og vital kunst- og kulturproduksjon. Området skal over en 70-årsperiode transformeres til by, og integreres tettere med resten av Trondheim. Parallelloppdraget belyser forskjellige utviklingsmuligheter for de offentlige rommene, og er et viktig underlag til kommunens kvalitetsprogram for byrom. Det overordnede konseptet Mad har jobbet ut, i samarbeid med Holt O’ Brien og BOGL, baserer seg på tre prinsipper: Sømløs forbindelse med resten av byen. Nyhavna har idag få forbindelser til resten av Trondheim og oppleves som en adskilt del av byen. Ved å knytte seg på og forsterke eksisterende forbindelser, blir Nyhavna et gjennomfartsstrøk. Tilgjengeligegjøre vannkanten- En ny kaikant og en klimasluse tilpasser seg havstigning og danner flomvern for området, samtidig som det tillater innbyggerne en taktil opplevelse av vannet. Det tilrettelegges for et variert aktivitetstilbud langs vannet. En by for ulike interesser - En stor variasjon i typologi og tetthet danner 7 ulike bydeler på Nyhavna, der kulturhistorien benyttes aktivt for å danne særegne nabolag.

Trafikkløsningen

For at Nyhavna skal bli en integrert del av Trondheim, må området i mye større grad knytte seg på og oppleves som en integrert del av den allerede eksisterende byveven. Gode forbindelser på gående og syklendes premisser er en viktig suksessfaktor for den nye bydelen. Prosjektet tar derfor tak i alle forbindelser som møter Nyhavna og knytter dem på det nye gatenettet. Rundkjøringen på rv. 706 beslaglegger store arealer og skaper en barriere for fotgjengere som kommer fra Solsiden. Ved å skalere ned veianlegget forbi Nyhavna og fjerne rundkjøringen, blir det mulig å opprette et overgangsfelt for gående og syklende i samme plan. Slik gjenskapes den intuitive og logiske forbindelsen mellom Nyhavna og byen. En bonus er at dette frigjør verdifulle arealer til byutvikling.

Kaikanten

Kaikanten på Nyhavna har et stort, uforløst potensial. Avstanden til havnivået og tidevannsforskjellen vanskeliggjør kontakt med vannet. Samtidig stiller klimaendringene krav til fornuftige løsninger som sikrer god håndtering av overvann, økende havstigning, stormflo og ekstremnedbør. Langs Nidelva løses dette med en klimakant, som sikrer Nyhavna mot en vannstand på inntil 4 m. Klimakanten kan integreres som en tett del av bygningene langs Nidelva, fungere som et sittemøbel eller en naturlig avgrensning langs bebyggelsen. På nedsiden av klimakanten kan det skapes en variert gangsone, som vil kunne oversvømmes. Tilgjengeliggjøringen av kaikanten fortsetter hele veien rundt Nyhavna, og i indre havn påvirkes kaikanten av aktiviteten i de forskjellige nabolagene. Dette skaper en variert og annerledes tursti for hele Trondheims befolkning. En klimasluse muliggjør en lukking av hele indre havn, slik at vannstanden kan holdes konstant, både med tanke på tidevann og stormflo. Dette gjør at klimasikringen her kan legges lavere enn langs Nidelva, og gjøre kontakten med vannet enklere.

Bunkerhagen

By- og stedsutvikling handler om å ta i bruk eksisterende verdier og bygge videre på disse i samspill med nye funksjoner og bebyggelse. På Nyhavna er de historiske sporene fysisk tilstedeværende i form av to massive ubåtbunkere fra 2. verdenskrig. Dora I består av 3 meter tykke betongvegger, har en grunnflate på 15.000 m2 og rager 12 meter i høyden. Begge bunkerne står som landemerker på Nyhavna, og er identitetsskapende elementer for området. Vi benytter disse strategisk i utviklingen av Nyhavna, og ser på Dora I som grunnfjellet du kan klatre opp på. Dora II har en tørrdokk vi foreslår å benytte som utebasseng, både til dykketrening, stupekonkurranser og svømmeundervisning, da den er 10 meter dyp. I Dora II er det flere maritime virksomheter i dag som vi forsterker og bygger videre på med kajakkutleie, sauna og båtverksted. En ny gangforbindelse vil forbinde takene på Dora I og Dora II med hverandre og gir mulighet til å oppleve bunkerne fra en ny vinkel. I tilknytning til de to bunkerne, har vi valgt å legge et generøst uterom med aktiviteter for alle aldersgrupper. Her finnes et street mecca for ungdom med skating, bmx og buldring, en scene som Circa Teater og NTNU dans kan benytte til oppsetninger, en frukthage og et lokalt fruktpresseri, et orangerie med urban dyrking og en cafe i tilknytning til lek for de mindre barna, nedtrapping mot vannet og ulike uteplasser med gode sol- og mikroklimatiske forhold.

Info

Kontaktperson:
Kurt Singstad
Arkitekt mnal & partner
Team:
Kurt Singstad, Astrid Humerfelt og Bengt Magnus Sjøberg Carlson
Miljøambisjoner:
Håndtere stigende havnivåer og overvann, byutvikling med gående og syklende i fokus, variasjon i boligtyper, urban dyrking, gjenbruk av eksisterende bygningsmasse og transformasjon.
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Urbanisme og byutvikling
Sted:
Trondheim
Areal:
350000 m²
Status:
Parallelloppdrag
Oppdragsgiver:
Trondheim kommune
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
BOGL, Holt O’Brien