Torget i Meieribyen

På oppdrag for Omtanke AS og Skiptvet sentrum har vi utarbeidet skisseprosjekt og detaljregulering for Torget i Meieribyen. Visjonen har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum i Skiptvet, og en områdeplan for trinnvis utbygging rundt torget.

Tema:
Stedsutvikling, regulering
Sted
Skiptvet
Areal:
13 daa/10.000 BRA
Status:
Regulering vedtatt i 2020
Material:
Oppdragsgiver:
Fortus AS
Samarbeidspartner:
Skiptvet kommune, Civitas, Geoplan, Rambøll

I oppstarten av arbeidet forelå en nylig vedtatt sentrumsplan for Skiptvet, med et viktig forarbeid med stedsanalyse allerede utført av Ola Roald arkitekter noen år tidligere. Denne beskrev sentrum av Skiptvet som et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger, hvor flere «big box»-bygg langs fylkesveien hadde dratt tyngdepunktet av sentrum i flere retninger.

 

Skiptvet trengte et tydeligere definert sentrum og størrearealer både inne og ute for innbyggerne i Meieribyen. Et steinbelagt torg var allerede etablert som plass, men det skjedde lite i området rundt og det fremstod som litt avsidesliggende. I umiddelbar nærhet lå det flere eneboliger og tomter som kommunen strategisk hadde kjøpt opp de siste årene.

 

Hovedgrepet i planen ble å bevare torgets plassering, men å forsterke det ved å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen hadde potensiale til å bli en viktig møteplass ved å samle kultur-, kommunal og omsorgsfunksjoner, og etablere flere boliger. Husbanken ble tidlig koblet på, og parallelt med reguleringen ble det tegnet inn omsorgsboliger for unge og eldre som kommunen skulle drifte. Skiptvet manglet også gode sentrumsleiligheter for salg, da de fleste bodde i enebolig eller på gårdsbruk.

 

Samtidig som skisseprosjektet ble landet, ble det etter innsendt planinitiativ avholdt flere innbyggermøter hvor beboerne kunnemedvirke i planene.

 

Torget fikk en tydelig avgrensning med bygningsvolumer på to steder, og offentlig tilgjengelige funksjoner som bibliotek, scene, innbyggertorg og café. For å kunne tilpasses ulike arrangementer og årstider, ble Torget tegnet som en fleksibel flate.

 

Omsorgsboligene for de eldre ble plassert i et eget bygg, med café i førsteetasje og utsikt mot Torget eller omkringliggende natur. Hovedfunksjonene til kommunens innbyggertilbud ble plassert i Torgbygget, med private leiligheter i de øverste etasjene med utsikt helt til Gaustatoppen.

 

På nordsiden ble det foreslått flere nye boliger fordelt på frittliggende hus inne på tunet samt ut mot Storveien, hvor det ble det lagt opp til næring i førsteetasje. Bygningsvolumene ble tegnet relativt små, med saltak og utstrakt bruk av tre i fasadene for å svare på den omkringliggende, tradisjonelle bebyggelsen. Husene ble organisert rundt et tun.

 

For å sikre arealene til det fremtidige torget og god flyt og oversikt i det offentlige rommet, omfattet detaljreguleringen også naboeiendommen Torggården. Her er det også planlagt flere frittliggende leilighetsbygg. De to torgene på hver side av Koffeltveien skal knyttes sammen med et bygulv.

 

Planen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart i juni 2020, fire måneder etter den ble lagt ut på høring. I 2023 ble første byggetrinn med Torgbygget og omsorgsboligene ferdigstilt, og Skiptvet har nå et flott sentrumstorg med tilbud til alle kommunens aldersgrupper.

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Kimberly Wolf, Karoline Kolstad Heen, Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Øyvind Johnsen, Simon Øien
Bildekredittering
Miljøambisjoner
Dokumenter
Dokumenter

Torget i Meieribyen

På oppdrag for Omtanke AS og Skiptvet sentrum har vi utarbeidet skisseprosjekt og detaljregulering for Torget i Meieribyen. Visjonen har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum i Skiptvet, og en områdeplan for trinnvis utbygging rundt torget.

Tema:
Stedsutvikling, regulering
Sted
Skiptvet
Areal:
13 daa/10.000 BRA
Status:
Regulering vedtatt i 2020
Material:
Oppdragsgiver:
Fortus AS
Samarbeidspartner:
Skiptvet kommune, Civitas, Geoplan, Rambøll

Info

Kontaktperson
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Kimberly Wolf, Karoline Kolstad Heen, Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Øyvind Johnsen, Simon Øien
Miljøambisjoner

Torget i Meieribyen

På oppdrag for Omtanke AS og Skiptvet sentrum har vi utarbeidet skisseprosjekt og detaljregulering for Torget i Meieribyen. Visjonen har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum i Skiptvet, og en områdeplan for trinnvis utbygging rundt torget.

Info

Prosjektleder
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Kimberly Wolf, Karoline Kolstad Heen, Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Øyvind Johnsen, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Tema:
Bolig
Urbanisme, by- og stedsutvikling, sentrumsfortetting
Kultur
Næring og industri
Næring og industri
Sted:
Skiptvet
Areal:
13 daa/10.000 BRA
Status:
Regulering vedtatt i 2020
Oppdragsgiver:
Fortus AS
Material:
Samarbeidspartner:
Skiptvet kommune, Civitas, Geoplan, Rambøll
Next
Previous
No items found.

Torget i Meieribyen

På oppdrag for Omtanke AS og Skiptvet sentrum har vi utarbeidet skisseprosjekt og detaljregulering for Torget i Meieribyen. Visjonen har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum i Skiptvet, og en områdeplan for trinnvis utbygging rundt torget.

Sted:
Skiptvet
Areal
13 daa/10.000 BRA
Status:
Regulering vedtatt i 2020
Oppdragsgiver:
Fortus AS
Material:

Torget i Meieribyen

På oppdrag for Omtanke AS og Skiptvet sentrum har vi utarbeidet skisseprosjekt og detaljregulering for Torget i Meieribyen. Visjonen har vært å skape et lokalt forankret tettstedssentrum i Skiptvet, og en områdeplan for trinnvis utbygging rundt torget.

I oppstarten av arbeidet forelå en nylig vedtatt sentrumsplan for Skiptvet, med et viktig forarbeid med stedsanalyse allerede utført av Ola Roald arkitekter noen år tidligere. Denne beskrev sentrum av Skiptvet som et utflytende område mellom jordbruksland og eneboliger, hvor flere «big box»-bygg langs fylkesveien hadde dratt tyngdepunktet av sentrum i flere retninger.

 

Skiptvet trengte et tydeligere definert sentrum og størrearealer både inne og ute for innbyggerne i Meieribyen. Et steinbelagt torg var allerede etablert som plass, men det skjedde lite i området rundt og det fremstod som litt avsidesliggende. I umiddelbar nærhet lå det flere eneboliger og tomter som kommunen strategisk hadde kjøpt opp de siste årene.

 

Hovedgrepet i planen ble å bevare torgets plassering, men å forsterke det ved å legge bebyggelse med utadrettet virksomhet og boliger rundt. Torget i Meieribyen hadde potensiale til å bli en viktig møteplass ved å samle kultur-, kommunal og omsorgsfunksjoner, og etablere flere boliger. Husbanken ble tidlig koblet på, og parallelt med reguleringen ble det tegnet inn omsorgsboliger for unge og eldre som kommunen skulle drifte. Skiptvet manglet også gode sentrumsleiligheter for salg, da de fleste bodde i enebolig eller på gårdsbruk.

 

Samtidig som skisseprosjektet ble landet, ble det etter innsendt planinitiativ avholdt flere innbyggermøter hvor beboerne kunnemedvirke i planene.

 

Torget fikk en tydelig avgrensning med bygningsvolumer på to steder, og offentlig tilgjengelige funksjoner som bibliotek, scene, innbyggertorg og café. For å kunne tilpasses ulike arrangementer og årstider, ble Torget tegnet som en fleksibel flate.

 

Omsorgsboligene for de eldre ble plassert i et eget bygg, med café i førsteetasje og utsikt mot Torget eller omkringliggende natur. Hovedfunksjonene til kommunens innbyggertilbud ble plassert i Torgbygget, med private leiligheter i de øverste etasjene med utsikt helt til Gaustatoppen.

 

På nordsiden ble det foreslått flere nye boliger fordelt på frittliggende hus inne på tunet samt ut mot Storveien, hvor det ble det lagt opp til næring i førsteetasje. Bygningsvolumene ble tegnet relativt små, med saltak og utstrakt bruk av tre i fasadene for å svare på den omkringliggende, tradisjonelle bebyggelsen. Husene ble organisert rundt et tun.

 

For å sikre arealene til det fremtidige torget og god flyt og oversikt i det offentlige rommet, omfattet detaljreguleringen også naboeiendommen Torggården. Her er det også planlagt flere frittliggende leilighetsbygg. De to torgene på hver side av Koffeltveien skal knyttes sammen med et bygulv.

 

Planen ble enstemmig vedtatt i ekspressfart i juni 2020, fire måneder etter den ble lagt ut på høring. I 2023 ble første byggetrinn med Torgbygget og omsorgsboligene ferdigstilt, og Skiptvet har nå et flott sentrumstorg med tilbud til alle kommunens aldersgrupper.

Info

Kontaktperson:
Karoline Kolstad Heen
Arkitekt mnal, partner & daglig leder
Team:
Kurt Singstad, Martin Wesley-Holand, Emil Pira, Kimberly Wolf, Karoline Kolstad Heen, Jon-Martin Kolnes, Astrid Humerfelt, Øyvind Johnsen, Simon Øien
Miljøambisjoner:
Dokumenter
Dokumentnavn explain to you mistaken
Tema:
Næring og industri
Stedsutvikling
Regulering
Sted:
Skiptvet
Areal:
13 daa/10.000 BRA
Status:
Regulering vedtatt i 2020
Oppdragsgiver:
Fortus AS
Material
Bildekredittering:
Samarbeidspartner:
Skiptvet kommune, Civitas, Geoplan, Rambøll