Varsel om oppstart - Langgaten 24

4.5.2023

Detaljreguleringsplan for Langgaten 24 gnr./bnr. 127/33, Holmestrand kommune (Plan ID 20230002)

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering for Langgaten 24 i Holmestrand. Planen omfatter hovedsakelig eiendommen med gnr./bnr. 127/33. I tillegg varsles det tilstøtende vegareal, samt de direkte berørte eiendommene, jfr. også kart:

Gnr/bnr. 1/2 Ekebergveien 40, 126/13 Bakken 22, 126/46, Bakken 14, 126/55, Bakken 20 126/70 Bakken 6E127/15, Tordenskjoldsgate 3, 127/19 Bakgaten 4, 127/25 Bakgaten 2, 127/29 Tordenskjoldsgate 1, 127/33 Langgaten 24, 127/51 Bakgaten 6, 127/53 Langgaten 28.

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av næring, herunder kontor og bevertning, samt offentlig og privat tjenesteyting (underkategorier av “sentrumsformål”). Sentrumsfunksjoner og utadrettet næring planlegges etablert med henvendelse mot gateplan.

 

Prosjektet deltar i konkurransen om nytt administrasjonsbygg for Holmestrand kommune. Dersom prosjektet ikke når frem konkurransen, vil tiltakshaver også regulere for boliger. Ved regulering til boliger vil boligprosjektets høyder og volumer vurderes særskilt.
Eiendommen i Langgata 24 er trekantformet, med en grunnflate på 1.522 m². Det foreslås å rive eksisterende bensinstasjon, og oppføre et nytt kvartal, som følger tomtegrensen ut til fortauet. Bygget vil fullfører den trekantede tomten ut mot krysset Langgaten, Holmestrandgaten.

 

Det foreligger ikke en detaljregulering/bebyggelsesplan for tomten i dag, og siste gjeldende plan er kommuneplanens arealdel som ble vedtatt i 2015.

 

Prosjektet som ble presentert i oppstartsmøte med kommunen, har foreslåtte byggehøyder med variasjon på 4, 5 og 8 etasjer. Byggehøyder vil være et sentralt vurderingstema for nabobebyggelse og tilhørende kulturverdier. Fasaden (høyde og utforming / materialvalg) mot plassen foran stasjonsinngangen og gamle politistasjon/starten på Kirkegaten og bevaringsverdig trehusbebyggelse er viktig.

Planforslaget konsekvensutredes for dens virkninger på nærliggende kulturminner, i henhold til KU-forskriftens vedlegg II.

 

Det varsles areal mot fjellet / skrenten i vest for å ivareta mulighet for etablering av parkeringsanlegg. Forhold knyttet til støy, grunnarbeid, parkering, trafikk etc. vil være en del av utredningsarbeidet i reguleringsplanen. Planavgrensningen vil bli noe justert i arbeidet.

 

Utbyggingsavtale

Iht PBL §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Holmestrand kommune og Langgaten 24 AS om mulig utbyggingsavtale.

Ansvarlig for plan

Nomad er forslagsstiller og Mad er ansvarlig arkitekt. Tiltakshaver er Langgaten 24 AS / Holmestrand utvikling AS.

 

Spørsmål og merknader til planarbeidet kan innen 1. juni rettes til:
Fagkyndig Bengt Carlson, Nomad AS

+ 47 406 00 252

hei@nomad.no

Prosjektleder Øistein Hjelmtvedt, Langgata 24 AS / Holmestrand utvikling AS

+ 47 915 51 710

oistein@holmestrandutvikling.no

https://holmestrandutvikling.no/

Dokumenter som kan lastes ned: 
Langgaten 24 - varsel om oppstart offentlig mappe


Bengt Magnus Sjøberg Carlson

By- og arealplanlegger & daglig leder Nomad

bmsc@nomad.no
+47 406 00 252

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse