Varsel om oppstart av planarbeid i Nedre Strandgate 80

20.12.2023

Mad Oslo AS varsler om oppstart av planarbeid med konsekvensutrredning for Nedre Strandgate 80 i Drammen kommune. Samtidig legges forslag til planprogram for planarbeidet ut på offentlig ettersyn, og det kunngjøres også om oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale. Forslagsstiller for planarbeidet er AG Eiendomsinvest AS, og Mad Oslo AS er fagkyndig plankonsulent.

Planområdet

Planområdet omfatter eiendommen Nedre Strandgate 80, som har gårds- og bruksnummer 113/797, 113/798 og 113/799. For å sikre areal til gang- og sykkelvei, er også deler av eiendommen 113/5005 med i planområdet. Planområdet er på om lag 13,5 dekar, og ligger like ved Brakerøya togstasjon, mellom E18 og jernbanen.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planen er å legge til rette for en stedsutvikling av denne sentrale tomten på Brakerøya, med arbeidsplassintensive virksomheter, nye møteplasser og tjenestetilbud som skal komme nærområdet tilgode. Planen skal legge til rette for en utbygging som både er robust mot framtidige klimaendringer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp.

Det foreslås at mesteparten av eksisterende bebyggelse bevares og transformeres til ny bruk. I tillegg foreslås det ny bebyggelse i form av to tårn på 12 og 14 etasjer, samt bebyggelse langs gata i 2-5 etasjer.Endelig arealbruk er ikke fastsatt, men aktuelle reguleringsformål er en kombinasjon av kontor, hotell, bevertning, forretning og annen offentlig eller privat tjenesteyting. Det skal ikke etableres boliger eller andre arealformål med støyfølsom bruk.

Planprogram og konsekvensutredning

Planinitiativet utløser krav om konsekvensutredning. Det er fordi det foreslås mer enn 15 000 kvadratmeter med næringsareal, og da er det krav om planprogram og konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning § 6 b. I planprogrammet gjøres det rede for hvilke alternativer som skal utredes, hvilke temaer som må undersøkes og utredningsmetoder. I dette planarbeidet skal det undersøkes to alternativer med ulike byggehøyder, i tillegg til dagens situasjon. Planprogrammet kan lastes ned nederst på denne siden.

Åpent informasjonsmøte

I forbindelse med høringen inviteres det til åpent informasjonsmøte den 10. januar 2024 kl. 18.00 i Nedre Strandgate 80 (2. etasje i den gamle fabrikkbygningen). På møtet vil vi informere om planinitiativet og planprogrammet, og det blir anledning til å stille spørsmål. I tillegg er det mulig å sende skriftlige innspill til planinitiativet og planprogrammet.

Send inn høringsinnspill

Merknader til oppstart av planarbeidet og offentlig ettersynav planprogrammet kan sendes til:

Mad Oslo AS v/Ingvild B. Stræte
Postadresse: Pb. 411 sentrum, 0103 Oslo
Tlf: 470 53 214
E-post: ibs@mad.no

Høringsfristen er 13. februar 2024.

Dokumenter som kan lastes ned:

Planinitiativ

Referat fra oppstartsmøte

Forslag til planprogram

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse