Varsel om oppstart av planarbeid, Meierivegen 5

20.4.2024

Mad Vest AS varsler om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan av Meierivegen 5, 192 gnr./bnr. 88, Voss Herad (Plan ID 2024004). Forslagsstiller er BOB Eiendomsutvikling AS, Mad Vest AS er fagkyndig plankonsulent.

I henhold til plan og bygningsloven (pbl) § 12-8 varsles oppstart av privat detaljregulering av Meierivegen 5 på Voss. Det ble avholdt oppstartsmøte med Voss Herad 11.04.2024.

Planavgrensningen kan bli noe justert i arbeidet. Iht PBL §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Voss herad og byggherre om mulig utbyggingsavtale. Planen utløser ikke krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften. Planen omfatter hovedsakelig eiendommen med gnr./bnr. 192/88. I tillegg varsles tilstøtende vegareal, samt jernbaneareal og berørte eiendommer, jfr. kart.

Boligformål og blandet næring

Eiendommen Meierivegen 5 er trekantformet, med en grunnflate på 7.809 m². Formålet med detaljreguleringen er å legge til rette for etablering av bolig og næring, herunder blandet formål, kultur, kontor og bryggeri med bevertning. Meieribygget og produksjonshallen bygges om til næring, mens øvrig bebyggelse rives for å oppføre boliger.

Mulighetsstudie med alternative planforslag

Eiendommen Meierivegen 5 er underlagt områdeplan for Vossevangen 2020-2040, Plan-id 2018001 (Områdereguleringsplan for Vossevangen/Sentrumsplan), og bestemmelsesområdet BKB 21 inkl. deler av BKB 22. Planforslaget forholder seg til gjeldende bestemmelser i områdeplanen, foruten hensynssone #17, «hovedgaten». Plangrepet foreslår å legge denne tettere på meieribygget, for å bedre fremkommeligheten for gående og syklende.

Det er utarbeidet en mulighetsstudie som ligger til grunn for planarbeidet. Se mulighetsstudien her.

Studien viser to ulike forslag til boligbebyggelsens orientering. Begge alternativene foreslår å flytte broen, legge hovedgaten langs med vestfasaden på meieribygget. Avkjørselen utvides med fortau, og det legges til rette for ny krysning av veien.

Planinitiativ og innspill

For ytterligere kunnskap om planarbeidet, følg lenke til planinitiativ, referat fra oppstartsmøtet og visualiseringer her.

Høringsinnspill og merknader til oppstart av planarbeidet kan sendes til:

Mad Vest AS v/Marina Trifkovic

Postadresse: Vaskerelven 39, 5014 BERGEN

Tlf: +47 980 53 280

E-post: mt@mad.no

Marina Trifkovic

Fagkyndig

mt@mad.no
+47 980 53 280

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse