Varsel om oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket

17.2.2023

Plan området er cirka 37 daa og er avgrenset som vist på kartet. Videre prosess vil avklare endelig grense.

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjør vi oppstart av planarbeid for Ibsenbiblioteket i Skien kommune. Forslagsstiller for planarbeidet er Skienkommune og fagkyndig plankonsulent er Mad Oslo AS. Planområdet omfatter kulturkvartalet med omkringliggende gater og omfatter eiendom med gårdsnummer 300 og bruksnummer 3517 med flere.

Hensikten med planen er å etablere Ibsenbiblioteket, et flerfunksjonelt hus med bibliotek, servicesenter og Sølvåren Ibsenformidlingssenter. Samt støttefunksjoner som kontor og lager med mer. Det nye bygget knyttes sammen med Ibsenhuset og inngår i kulturkvartalet. Videre er hensikten med planen å ramme inn og styrke Lundeparken, etablere nye gangforbindelser gjennom området og styrke kulturkvartalet og sentrumsutviklingen i Skien.

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Mad arkitekter ved Jon-Martin Kolnes på telefon 90675763 eller på e-post til jmk@mad.no. Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes til Mad arkitekter, Pilestredet 27, 0164 Oslo, Postboks 411Sentrum, 0103 Oslo eller som e-post til post@mad.no og jmk@mad.no. Kopi sendestil Skien kommune, planenheten, pb. 158, 3701 Skien, eller på epost til:

skien.postmottak@skien.kommune.no.

Frist for tilbakemeldinger er onsdag 22. mars

Dokumenter som kan lastes ned:

Varsel om oppstart planarbeid Ibsenbiblioteket
Planinitiativ
Stedsanalyse
Notat fagkyndig planforslaget utløser ikke behov for konsekvensutredning
Referat oppstartsmøte

Ibsenbiblioteket i Skien av Kengo Kuma & Associates og Mad arkitekter, illustrasjon: Mad arkitekter

Jon-Martin Kolnes

Arkitekt

jmk@mad.no
+47 906 75 763

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse