Har du innspill til reguleringsplanarbeid for Skjærvaveien 2-6 i Sagdalen?

3.5.2024

NRE Norway AS har igangsatt reguleringsarbeid for Skjærvaveien 2-6, jf. plan- og bygningsloven § 12-8. Planarbeidet utføres av Mad Oslo AS.

Formålet med planarbeidet er å utvikle eiendommene fra industrivirksomhet til boliger, og å legge til rette for en oppgradering av tomta og nærområdet. Det foreslås å rive dagens bebyggelse og erstatte det med fem boligblokker, uteoppholdsarealer, nye gangforbindelser og aktivitetstilbud for nærområdet.


Området som reguleres er på ca. 25 daa, omfatter gnr/bnr 75/32, 75/72, 75/439 m.fl.  I kommuneplanens arealdel er varslingsområdet satt av til kombinert bebyggelse og anlegg (bolig, forretning og kontor). Kommuneplanen stadfester at normen for byggehøyder er 3-6 etasjer. Varslingsområdet inkluderer også arealer som i kommuneplanen er avsatt til grønnstruktur og vei, for å eventuelt regulere innen oppgradering av disse arealene.


Planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredning § 8. Konsekvenser for naturmangfold skal konsekvensutredes, men det er ikke krav til planprogram.

Informasjonsmøte

Det avholdes et innledende åpent orienteringsmøte for naboer og andre interesserte.

Tid: tirsdag 14. mai 2024 kl. 18:00
Sted: Folkets hus, Strømmen (Strømsveien 61)

For de som ikke har anledning til å møte opp, vil det være mulig å følge møtet på Teams. For å motta innkalling må interesserte sende e-postadressen sin til: ibs@mad.no

Har du innspill?

Du kan sende dine innspill og merknader til Mad Oslo AS v/fagkyndig Ingvild B. Stræte, på e-post ibs@mad.no eller postboks 411 Sentrum, 0103 Oslo. Send uttalelsen i kopi til Lillestrøm kommune på postmottak@lillestrom.kommune.no, eller postboks 313, 2001 Lillestrøm. Merk med saksnummer PLAN-24/00171.

Frist for å komme med innspill til planarbeidet er 06.06.2024.

Klikk her for planinitiativ
Klikk her for stedsanalyse
Klikk her for illustrasjonsvedlegg
Klikk her for planavgrensning
Klikk her for referat fra oppstartsmøte

Ingvild Bodsberg Stræte

Byplanlegger

ibs@mad.no
+4747053214

Siste nyheter

Generell
Jobbmuligheter
Prosjektforespørsel
Presse