Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Torget i Meieribyen – Skiptvet

 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi oppstart av reguleringsplanarbeid i Skiptvet kommune med planID 20180001. Planen omfatter eiendommene Gnr/Bnr 55/132, 55/16, 55/34, 55/24, 55/28, 55/44 og 55/46. Samt del av Gnr 55 / Bnr 2.

Eiendommene er regulert til sentrumsformål i kommuneplanens arealdel.

Planområdet er cirka 13,75 daa. og foreslås regulert til sentrumsformål med tilrettelegging for omsorgsboliger, bolig, bibliotek, kontor/bevertning med mere. Torg videreføres og bebygd areal foreslås regulert til maks 30%BYA med byggehøyder fra 2 til 7 etasjer.

Forslag til byggehøyde på 6 (7) etasjer, lav parkeringsdekning for bil og avstand til Fylkesvei 115, Storveien, er i strid med sentrumsplanen og vil belyses særskilt i saken.

Reguleringsforslaget vurderes å ikke utløse krav om KU.

Vi ber særskilt om tilbakemelding på hvordan hensyn til barn, unge og eldres interesser kan ivaretas i planarbeidet og hvordan vi kan få reell medvirkning fra disse gruppene.

Innspill og merknader til det forestående planarbeidet sendes skriftlig til Mad AS ved saksbehandler Jon-Martin Kolnes, epost jmk@mad.no

Frist for å komme med merknader er 30.11.2018.

På vegne av Omtanke AS, Oslo, 19.10.2018